Изберете страница

Европейски земеделски фонд инвестира в селските райони

ное. 4, 2021 | Актуално

“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0284-С01/04.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Закупуване на технологично оборудване за млекопреработка в „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД.

Проектът е насочен към технологична модернизация на млекопреработвателната база в гр. Стамболийски чрез закупуване на автоматична линия за опаковане на кашкавал – 1бр., внедряване на нови продукти – пресни пастьоризирани млека и млечнокисели напитки за пиене, чрез закупуване на технологична линия за бутилиране на мляко и млечнокисели напитки – 1бр. и осигуряване на необходимото количество пара за производствената дейност на мандрата чрез замяна на съществуващ котел на газ с нов по-високо производителен.

Оборудването ще се закупи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 1 446 424.88 лв., от които 578 569.94 лв. безвъзмездна финансова помощ и 867 854.94 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на “Димитър Маджаров-2” ЕООД.

Допълнителни цели на проекта:

  • модернизиране на наличните мощности;
  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  • подобряване на енергийната ефективност;

Резултати:

  • диверсификация на продуктовата гама;
  • достигане до нови пазари и увеличаване на износа;
  • подобряване на енергийната ефективност в предприятието;
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция в резултат от намалените разходи за газ и електроенергия;
  • модернизиране на наличните мощности и внедряване на нови продукти, процеси и технологии;