„Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0284-С01/04.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“…

повече информация