About Димитър Маджаров

„Димитър Маджаров” е една от най-обичаните и доказали се марки млечни и месни продукти. Тук искаме да споделим с теб страстта си към добрата храна m@dj@rov2012

Инвестиционно предложение

“Димитър Маджаров – 2” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Сподели

Изграждане и оборудване на ферма с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo

“Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД подписа договор 16/04/1/0/01568/30.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“.

Инвестиционният проект е свързан с изграждане и оборудване на нова ферма за овце, което ще бъде подпомогнато със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, като общата сума на инвестицията е 1 955 549.16 лв., от които 977 774.58 лв. безвъзмездна финансова помощ и 977 774.58 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: да се повиши конкурентоспособността на “Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД, чрез изграждането и оборудването на нова и модерна животновъдна ферма, което ще доведе до подобряване на качествените и количествени характеристики на продукцията.

Допълнителни цели на проекта:

 • Насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, екологичните и други условия на производство;
 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

 Резултати:

 Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова овцеферма включваща обор, доилна зала, родилни и отбивни боксове, боксове за кочове и кочлета, многофункционални боксове и т.н.

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за доилна зала;
 • Повишаване конкурентоспособността и ефективността на земеделското стопанство и адаптирането му в съответствие с предвижданите пазарни тенденции;
 • Увеличено производство на качествена продукция, която да отговаря на актуалните изисквания на клиентите и да гарантира по-пълното задоволяване на техните нужди;
 • Подобряване на условията на труд в земеделското стопанство и намаляване на умората на производствения персонал, който ще полага грижи за отглежданите във фермата овце.
 • Създаване на шест нови работни места, които кандидатът ще запази за период от пет години след получаване на субсидията заедно със съществуващите в момента работни места;
 • Затвърждаване на положителната репутация на компанията в региона;
Сподели

“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“

logo

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор 16/04/2/0/00283/11.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Технологична модернизация и подобряване на производствения капацитет на „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за охлаждане и очистване на млякото, тестване на млякото и разфасоване и опаковане на сиренето и кашкавала.

Оборудването ще се закупи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 2 456 338.38 лв., от които 982 535.35 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 473 803.03 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е да се закупи ново високопроизводително производствено оборудване за производство на сирене, кашкавал и извара и прецизно лабораторно оборудване за извършване на анализи на входящата суровина-мляко и изходящата продукция за подобряване на производствения капацитет на компанията.

Допълнителни цели на проекта:

 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
 • опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии);
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятието;
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост

 Резултати:

 • Закупено и въведено оборудване за производство на сирене, кашкавал и извара и лабораторно оборудване;
 • Осигурено максимално запазване на хранителната и биологичната стойност както на производствената суровина, така и на произведените готови продукти;
 • Създадени условия за опазване на околната среда;
 • Подобрена безопасността и хигиенни условия на производство и труд
Сподели

Честит Великден!

Честит Великден!

В тези светли празници екипът на фирма “Димитър Маджаров”  ви пожелава любов и обич в семейството, разбирателство и благоденствие, красота и хармония в дома! Да отворим вратите на къщите си и сърцата си за повече доброта и щастие!

Великден 2015

Сподели

Обява

На основание чл.36а ал.1 от Закона за енергетиката „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2“ЕООД, гр.Пловдив оповестява следната цена за продажба на електрическа енергия, произведена  по комбиниран начин, предложена за утвърждаване от КЕВР, както следва: 1. Цена на електрическа  енергия  – 166.86 лв./Мвтч; 2.Добавка по чл.33 ал.3 от ЗЕ : 1.00 лв/Мвтч.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели