About Димитър Маджаров

„Димитър Маджаров” е една от най-обичаните и доказали се марки млечни и месни продукти. Тук искаме да споделим с теб страстта си към добрата храна m@dj@rov2012

Закупуване на технологично оборудване за млекопреработка с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0284-С01/04.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Закупуване на технологично оборудване за млекопреработка в „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД.

Проектът е насочен към технологична модернизация на млекопреработвателната база в гр. Стамболийски чрез закупуване на автоматична линия за опаковане на кашкавал – 1бр., внедряване на нови продукти – пресни пастьоризирани млека и млечнокисели напитки за пиене, чрез закупуване на технологична линия за бутилиране на мляко и млечнокисели напитки – 1бр. и осигуряване на необходимото количество пара за производствената дейност на мандрата чрез замяна на съществуващ котел на газ с нов по-високо производителен.

Оборудването ще се закупи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 1 446 424.88 лв., от които 578 569.94 лв. безвъзмездна финансова помощ и 867 854.94 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на “Димитър Маджаров-2” ЕООД.

Допълнителни цели на проекта:

– модернизиране на наличните мощности;

– внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

– намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

– подобряване на енергийната ефективност;

Резултати:

 • диверсификация на продуктовата гама;
 • достигане до нови пазари и увеличаване на износа;
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятието;
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция в резултат от намалените разходи за газ и електроенергия;
 • модернизиране на наличните мощности и внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

 

Сподели

Инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: изменение на инвестиционното си предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Уведомление относно обработването на лични данни и доставчици

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) да ви информира за извършените от „Димитър Маджаров 2“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражнявате, в съответствие с изискванията на започналия да се прилага от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (ОРЗД) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и другите приложими актове на ЕС и на Република България. В изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни с настоящото „Димитър Маджаров 2“ ЕООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

Във връзка със сключен между Вас и „Димитър Маджаров 2“ ЕООД договор или респективно налични към момента и/или за минал период на договорни, преддоговорни или други правоотношения между Вас и „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2” ЕООД Вие ни предоставяте определени категории лични данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашите данни, като сме приели политика и процеси, които да ги гарантират. Информацията по-долу се отнася до Вас, доколкото сте ни предоставили лични данни. Молим да предадете информацията по това писмо на съответните субекти на данните, освен в случаите, когато това изисква полагането на несъразмерно големи усилия от Ваша страна.

Данни за Администратора

„Димитър Маджаров 2“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115033847, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен“, п. к. 4000, ул. „Ильо Войвода“ № 3 (Дружеството), с предмет на дейност производство и търговия с хранителни стоки и всякакви други дейности незабранени от закона. Основният ни приоритет е да бъдем етични и отговорни, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни.

Основания за обработване на личните данни

Законът позволява обработването на лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

– да изпълняваме договор, по който сме страна или ако сте предприели действия за сключване на договор с нас;

– когато е налице легитимен интерес за нас;

– когато имаме задължение, което е посочено в закон;

– когато сте ни предоставили Вашето съгласие;

За легитимен интерес се приема обработването на лични данни, извършвано поради икономически, търговски или друг интерес на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД или на трета страна, което е с преимущество над този на лицата, и обработването не накърнява правата им. Наличието на такъв интерес обаче, не изключва нашето задължение да действаме спрямо Вас честно и прозрачно, като във всеки случай ще бъде подлаган на предварителна преценка съотношението на интереса на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД или трета страна и правата на лицата, чиито лични данни се обработват.

Цел на обработване на личните данни.

Ние имаме легитимен интерес да идентифицираме нашите клиенти, доставчици и търговски партньори. Личните данни се събрат с цел да встъпим (сключим), да поддържаме и да изпълним договорни взаимоотношения, както и за спазването на приложимото законодателство (напр. счетоводно и данъчно законодателство). Личните данни се обработват с оглед изпълнението на задълженията и упражняването на правата на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД по договори, а наше законово задължение е да съхраняваме тези данни и след приключването им. Имаме легитимен интерес от събирането на лични данни, за да оценим рисковете, когато вземаме решения за встъпване в договорни отношения. Тези лични данни обикновено включват имена на лицето, единен граждански номер, фирма, ЕИК, седалище и адрес на управлението на дейността, данни за ДДС регистрация, други данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес), информация относно банкови сметки, както и информация във връзка с правоотношението, установено с договор. Обработването е необходимо за сключването и изпълнението на договори, както и за спазването на счетоводни, данъчни и други законови задължения на Дружеството.

Личните данни на физическо лице се събират в качеството му на представител на друго физическо или юридическо лице, като целта е да се установи представителната му власт при сключване и изпълнение на договори, както и информация за позицията му във вътрешната структура (длъжност, отговорности) на съответното търговско дружество. Тези лични данни обикновено включват имената на лицето, единен граждански номер и данни относно неговата представителна власт (напр. данни по пълномощно или информация от публичен регистър). Обработването е необходима за спазването на заложените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, както и с оглед легитимния интерес на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД за установяване на валидната представителна власт на физическото лице по отношение на страната по договора. Обработването е необходимо за изпълнението на договора и се осъществява с оглед съществуващо трудово правоотношение или друго договорно задължение между Вас и субекта на данни. В допълнение, както Вие, така и „Димитър Маджаров 2“ ЕООД имаме легитимен интерес да комуникираме с оглед изпълнението на договора чрез и във връзка с такива лица за контакт или отговорни лица.

Събират се лични данни на други субекти на данни, за които Вие отговаряте като например лица за контакт; материално отговорно лице, други физически лица, на които Вие сте възложили функции във връзка с договорите и др.

Личните данни, ще се обработват и с цел осигуряване защитата на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД срещу евентуални правни претенции от Ваша страна или на трети лица, както и за установяването и упражняването на правата ни. Ние имаме легитимен интерес да събираме вземанията си по сключени договори. Това означава, че може да инициираме законосъобразна процедура, чрез която това да бъде направено. С тази цел договорите и другите документи, свързани с договорното правоотношение, ще се архивират с оглед предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната защита (напр. крайно ограничен достъп до съответните документи, въвеждане на специфични вътрешни правила относно архивирането на документи и др.).

При извънредни обстоятелства е възможно да извършим преглед на съхраняваните (включително архивираните) лични данни за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, както и проверки във връзка с конкретна правна претенция. Доколкото е допустимо съгласно българското законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД на подходящо йерархично равнище.

Срок на обработване

Гореописаните личните данни, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение). Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Нас. Когато Вие водите преговори с Нас и изисквате информация за предлаганите от Нас продукти, стоки и услуги, но не сключим договор или решите да се откажете от сключването на такъв, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за ограничен период от време – 1 година.

Ако сте встъпили в договорни отношение с Нас срокът за съхранението на личните Ви данни зависи от изпълнението и прекратяването на договорното правоотношение. Документи, съдържащи лични данни, ще бъдат съхранявани не само за срока на договора, но и в продължение на 5 години след прекратяването му. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. Така например, счетоводното законодателство изисква счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции да се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Разкриване на личните данни

Ние считаме, че Вашите лични данни са конфиденциални и ценим неприкосновеността им. Отнасяме с голямо внимание към обработването на личните Ви данни, в случаите когато се налага разкриване или предоставяне им на трети страни. Разкриването на Вашите лични данни се извършва, само когато това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели. При обработването на личните данни в съответствие с настоящото писмо, „Димитър Маджаров 2“ ЕООД ще предоставя лични данни в електронна форма на едно или повече трети лица, които ще ги обработват по негово възлагане и от негово име (в качеството на обработващи лични данни). Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните инструкции на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Възможно е предоставянето на лични данни на други обработващи лични данни, които оказват съдействие на „Димитър Маджаров 2“ ЕООД за постигане на целите, посочени по-горе – напр. доставчици на счетоводни или правни услуги, доставчици на услуги по внедряване и поддръжка на информационните системи, дружества на които се възлага събирането на Наши вземания или на които са прехвърляни вземания, дружества, които ни съдействат за подобряване на нашите продукти и услуги и които могат да са свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучване, държавни или общински органи и дружества, които имат законови правомощия да изискват от нас да предоставим личните Ви данни, системни оператори, обслужващи плащанията по договори, компетентни публични органи в производства пред тях или на друго лице, когато се изисква по закон.

Вашите права

Като субект на данните, Вие имате следните права: на достъп до данните, на тяхното коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“); на ограничаване на обработването на личните Ви данни; право на възражение до нас срещу легитимния интерес за обработване на личните Ви данни, на жалба до Комисия за защита на личните данни. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето, както и оттеглянето не засяга обработването на личните Ви данни, което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие. Можете да упражните правата си, както и да се свържете с нас във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна на горепосочения ни адрес на управление или по ел. поща на Емилия Гаджева и на тел. 032 907001.

Субектите на данни, чиито данни се обработват за целите на настоящото писмо имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай, че упражнят това си право, „Димитър Маджаров 2“ ЕООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Отказ за обработване на личните данни

Съобразно обясненията в настоящото Уведомление – целта на обработка на личните данни е сключване и изпълнение на договори. Ако Вие не предоставите необходимите лични данни, когато това е задължително и необходимо за осъществяване на съответните цели, не би било възможно сключването и изпълнението на договори с Вас, съответно не би било възможно възникването на договорни отношения между Вас и „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, съответно продължаването на вече установените взаимоотношения.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Инвестиционно предложение

“Димитър Маджаров – 2” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Сподели

Изграждане и оборудване на ферма с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo

“Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД подписа договор 16/04/1/0/01568/30.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“.

Инвестиционният проект е свързан с изграждане и оборудване на нова ферма за овце, което ще бъде подпомогнато със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, като общата сума на инвестицията е 1 955 549.16 лв., от които 977 774.58 лв. безвъзмездна финансова помощ и 977 774.58 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: да се повиши конкурентоспособността на “Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД, чрез изграждането и оборудването на нова и модерна животновъдна ферма, което ще доведе до подобряване на качествените и количествени характеристики на продукцията.

Допълнителни цели на проекта:

 • Насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, екологичните и други условия на производство;
 • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

 Резултати:

 Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова овцеферма включваща обор, доилна зала, родилни и отбивни боксове, боксове за кочове и кочлета, многофункционални боксове и т.н.

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за доилна зала;
 • Повишаване конкурентоспособността и ефективността на земеделското стопанство и адаптирането му в съответствие с предвижданите пазарни тенденции;
 • Увеличено производство на качествена продукция, която да отговаря на актуалните изисквания на клиентите и да гарантира по-пълното задоволяване на техните нужди;
 • Подобряване на условията на труд в земеделското стопанство и намаляване на умората на производствения персонал, който ще полага грижи за отглежданите във фермата овце.
 • Създаване на шест нови работни места, които кандидатът ще запази за период от пет години след получаване на субсидията заедно със съществуващите в момента работни места;
 • Затвърждаване на положителната репутация на компанията в региона;
Сподели