Инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: изменение на инвестиционното си предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *