Изграждане и оборудване на ферма с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo

“Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД подписа договор 16/04/1/0/01568/30.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“.

Инвестиционният проект е свързан с изграждане и оборудване на нова ферма за овце, което ще бъде подпомогнато със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, като общата сума на инвестицията е 1 955 549.16 лв., от които 977 774.58 лв. безвъзмездна финансова помощ и 977 774.58 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: да се повиши конкурентоспособността на “Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД, чрез изграждането и оборудването на нова и модерна животновъдна ферма, което ще доведе до подобряване на качествените и количествени характеристики на продукцията.

Допълнителни цели на проекта:

  • Насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, екологичните и други условия на производство;
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

 Резултати:

 Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова овцеферма включваща обор, доилна зала, родилни и отбивни боксове, боксове за кочове и кочлета, многофункционални боксове и т.н.

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за доилна зала;
  • Повишаване конкурентоспособността и ефективността на земеделското стопанство и адаптирането му в съответствие с предвижданите пазарни тенденции;
  • Увеличено производство на качествена продукция, която да отговаря на актуалните изисквания на клиентите и да гарантира по-пълното задоволяване на техните нужди;
  • Подобряване на условията на труд в земеделското стопанство и намаляване на умората на производствения персонал, който ще полага грижи за отглежданите във фермата овце.
  • Създаване на шест нови работни места, които кандидатът ще запази за период от пет години след получаване на субсидията заедно със съществуващите в момента работни места;
  • Затвърждаване на положителната репутация на компанията в региона;
Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *