Закупуване на технологично оборудване за млекопреработка с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор BG06RDNP001-4.001-0284-С01/04.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Закупуване на технологично оборудване за млекопреработка в „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД.

Проектът е насочен към технологична модернизация на млекопреработвателната база в гр. Стамболийски чрез закупуване на автоматична линия за опаковане на кашкавал – 1бр., внедряване на нови продукти – пресни пастьоризирани млека и млечнокисели напитки за пиене, чрез закупуване на технологична линия за бутилиране на мляко и млечнокисели напитки – 1бр. и осигуряване на необходимото количество пара за производствената дейност на мандрата чрез замяна на съществуващ котел на газ с нов по-високо производителен.

Оборудването ще се закупи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 1 446 424.88 лв., от които 578 569.94 лв. безвъзмездна финансова помощ и 867 854.94 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на “Димитър Маджаров-2” ЕООД.

Допълнителни цели на проекта:

– модернизиране на наличните мощности;

Сподели

Инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: изменение на инвестиционното си предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Уведомление относно обработването на лични данни и доставчици

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) да ви информира за извършените от „Димитър Маджаров 2“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражнявате, в съответствие с изискванията на започналия да се прилага от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (ОРЗД) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и другите приложими актове на ЕС и на Република България. В изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни с настоящото „Димитър Маджаров 2“ ЕООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

Във връзка със сключен между Вас и „Димитър Маджаров 2“ ЕООД договор или респективно налични към момента и/или за минал период на договорни, преддоговорни или други правоотношения между Вас и „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2” ЕООД Вие ни предоставяте определени категории лични данни. Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашите данни, като сме приели политика и процеси, които да ги гарантират. Информацията по-долу се отнася до Вас, доколкото сте ни предоставили лични данни. Молим да предадете информацията по това писмо на съответните субекти на данните, освен в случаите, когато това изисква полагането на несъразмерно големи усилия от Ваша страна.

Данни за Администратора

„Димитър Маджаров 2“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115033847, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен“, п. к. 4000, ул. „Ильо Войвода“ № 3 (Дружеството), с предмет на дейност производство и търговия с хранителни стоки и всякакви други дейности незабранени от закона. Основният ни приоритет е да бъдем етични и отговорни, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни.

Основания за обработване на личните данни

Законът позволява обработването на лични данни, ако е налице едно или повече от следните условия:

Сподели

Инвестиционно предложение

“Димитър Маджаров – 2” ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение: „Монтиране на допълнително технологично и спомагателно оборудване в млекопреработвателното предприятие на „Димитър Маджаров-2” ЕООД в гр. Стамболийски, община Стамболийски. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Стамболийски, или в РИОСВ-гр. Пловдив, бул. “Марица” 122.

Сподели

Изграждане и оборудване на ферма с финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие

logo

“Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД подписа договор 16/04/1/0/01568/30.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце“.

Инвестиционният проект е свързан с изграждане и оборудване на нова ферма за овце, което ще бъде подпомогнато със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, като общата сума на инвестицията е 1 955 549.16 лв., от които 977 774.58 лв. безвъзмездна финансова помощ и 977 774.58 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: да се повиши конкурентоспособността на “Димитър Маджаров – Агро“ ЕООД, чрез изграждането и оборудването на нова и модерна животновъдна ферма, което ще доведе до подобряване на качествените и количествени характеристики на продукцията.

Допълнителни цели на проекта:

  • Насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  • Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, екологичните и други условия на производство;
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

 Резултати:

Сподели

“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“

logo

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

“Димитър Маджаров – 2“ ЕООД подписа договор 16/04/2/0/00283/11.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, с предмет изпълнение на проект: „Технологична модернизация и подобряване на производствения капацитет на „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2“ ЕООД.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за охлаждане и очистване на млякото, тестване на млякото и разфасоване и опаковане на сиренето и кашкавала.

Оборудването ще се закупи със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, като общата сума на инвестицията е 2 456 338.38 лв., от които 982 535.35 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 473 803.03 лв. собствено съфинансиране.

Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е да се закупи ново високопроизводително производствено оборудване за производство на сирене, кашкавал и извара и прецизно лабораторно оборудване за извършване на анализи на входящата суровина-мляко и изходящата продукция за подобряване на производствения капацитет на компанията.

Сподели